IRREGULAR VERBS

IRREGULAR VERBS กริยา 3 ช่อง
IRREGULAR VERBS
Present Tense
Past Tense
Past Participle
Meaning
abide abode abode รอคอย, ทนทาน
arise arose arisen ลุกขึ้น, เกิดขึ้น
awake awoke / awaked awaken / awaked ปลุกให้ตื่น
be was / were been เป็น, อยู่, คือ
bear bore borne / born เกิด, แบกภาระ
beat beat beaten ตี
become became become กลายเป็น
befall befell befallen เกิดขึ้น
beget begot begotten ให้กำเนิด
begin began begun เริ่ม, เริ่มต้น
behold beheld beheld มองดู
bend bent bent โค้ง, โค้งคำนับ
bereave bereaved bereaved / bereft เสียหาย, หมดไป
beseech besought besought อ้อนวอน, ขอความกรุณา
bid bid / bade bid / bidden สั่ง, บอก, เสนอราคา
bind bound bound ผูก, มัด
bite bit bitten กัด
bleed bled bled เลือดออก
blow blew blown พัด, เป่า
break broke broken แตก, หัก
breed bred bred ออกลูก
bring brought brought นำ, เอามา
boardcast broadcast broadcast  กระจายเสียง
build built built สร้าง, ทำ
burn burnt / burned burnt / burned  ไหม้, เผา
burst burst burst แตกออก, ระเบิด
buy bought bought ซื้อ
cast cast cast ขว้าง, เหวี่ยง
catch caught caught จับ, ได้รับ
chide chid  chidden ด่าว่า
choose chose chosen เลือก
cleave clove / cleft cloven / cleft 
ทำให้แตก, ผ่าออก
climb climbed climbed ปีน, ไต่
cling clung clung ติดแน่น
clothe clothed / clad clothed / clad 
แต่งกาย, สวมเสื้อผ้า
come came come มา
creep crept crept คลาน
crow crowed / crew crowed ขันอย่างไก่
cut cut cut ตัด
dare dared dared ท้าทาย, กล้าหาญ
deal dealt dealt ติดต่อด้วย, เกี่ยวข้อง
dig dug dug ขุด
do did done ทำ
draw drew drawn ลาก, วาด
dream dreamt / dreamed dreamt / dreamed  ฝัน
drink drank drunk ดื่ม
drive drove driven ขับ(รถ), ไล่
drown drowned drowned จมน้ำตาย
dwell dwelt dwelt พำนัก, อยู่
eat ate eaten กิน
fall fell fallen ล้ม, ตก
feed fed fed เลี้ยง, ป้อนอาหาร
feel felt felt รู้สึก
fight fought fought ต่อสู้
find found found พบ, หา
flee fled fled หนีไป, รีบไป
fling flung flung ขว้าง
fly flew flown บิน, หนีไป
forbear forbore forborne อดกลั้น, อดทน
forbid forbade forbidden ห้าม, ยับยั้ง, ขัดขวาง
forget forget forgotten ลืม
forgive forgave forgiven ยกโทษ, ให้อภัย
forsake forsook forsaken ละทิ้ง, จากไป
freeze froze frozen ทำให้เย็นจนแข็ง
get got got / gotten ได้รับ, เอามา, มาถึง
gild gilded gilded ชุบทอง
gird girded / girt girded / girt 
คาดเข็มขัด
give gave given ให้, ยอม
go went gone ไป
grow grew grown เติบโต, เจริญ
hang hung hung แขวน, ห้อย
hang hanged hanged แขวนคอ
have had had มี
hear heard heard ได้ยิน
hew hewed hewed / hewn ตัด, ลับ
hide hid hid / hidden ซ่อน, ขัง
hit hit hit  ตี
hold held held ถือ, เก็บ
hurt hurt hurt  เจ็บปวด, ทำอันตราย
keep kept kept 
เก็บ, รักษา, เลี้ยง
kneel knelt knelt 
คุกเข่าลง
knit knit knit ถัก, ขมวดคิ้ว
know knew known รู้, รู้จัก
lay laid laid วางลง, ออกไข่
lead led led นำ, พา
lean leant / leaned leant / leaned  เอนกาย, พิง
leap leapt / leaped leapt / leaped  กระโดด
learn learnt / learned learnt / learned  เรียนรู้
leave left left จากไป, ละทิ้ง
lend lent lent ให้ยืม
let let let ให้, อนุญาต
lie lay lain นอนลง, พูดเท็จ
light lit / lighted lit / lighted  ส่องอสง, จุดไฟ
lose lost lost เสียไป, ทำหาย
make made made ทำ, ก่อให้เกิด, จัด
may might - อาจจะ
mean meant meant หมายความ
meet met met พบ, ต้อนรับ
mow mowed mowed / mown ตัด, ดายหญ้า
must had to - ต้อง
pay paid paid จ่าย, ใช้ให้, ตอบแทน
plead pled / pleaded pled / pleaded  ขอร้อง, สู้คดี
put put put ใส่, วาง, จัด
raise raised raised ยกขึ้น, ตั้งขึ้น
read read read อ่าน
rend rent rent ฉีก
rid rid rid เอาไปเสียให้พ้น
ride rode ridden ขี่, ขับ (รถ)
ring rang rung ล้อมวง, สั่นกระดิ่ง
rise rose risen ลุกขึ้น, ขึ้น
run ran run วิ่ง
saw sawed sawed / sawn เลื่อยไม้
say said said พูด, บอก
see saw seen เห็น, เข้าใจ
seek sought sought เที่ยวหา
sell sold sold ขาย
send sent sent ส่ง, ส่งไป
set set set ตั้ง, วาง, จัด
sew sewed sewed / sewn เย็บ
shake shookshaken เขย่า, สั่น
shall should - จะ
shear sheared / shore sheared / shore  ตัด
shed shed shed  ริน, ทำให้ไหล
shine shone shone  ส่องแสง, เป็นมัน
shoe shod shod  สวมรองเท้า
shoot shot shot  ยิง
show showed showed / shown แสดง, อวด, อธิบาย
shrink shrank shrunk  สั้นลด, หดตัว
shut shut shut  ปิด
sing sang sung  ร้องเพลง
sink sank sunk  จมลง, ถอยลง
sit sat sat นั่งลง
slay slew slain ฆ่า
sleep slept slept นอน
slide slid slid เลื่อนไป
sling slung slung  ขว้าง
slink slunk slunk  เล็ดลอด
slit slit slit  ฉีกเป็นทางยาว
smell smelled / smelt smelled / smelt  ดมกลิ่น
smite smote smitten ทุบตี
sow sowed sowed / sown หว่าน
speak spoke spoken พูด
speed speeded / sped speeded / sped  เร่ง, ความเร็ว
spell spelt / spelled spelt / spelled  สะกดตัวอักษร
spend spent spent  ใช้จ่าย, ใช้(เวลา)
spill spilt / spilled spilt / spilled  ทำหก, ทำตก
spin spun spun  ปั่นฝ้าน, ปั่น
spit spat spat  ถ่มน้ำลาย
split split split  แตกแยกออก, ผ่า, แบ่ง
spread spread spread  แผ่กว้าง, แผ่ออกไป
spring sprang sprung  กระโดด, เกิดขึ้น
stand stood stood  ยืน, วางอยู่, ตั้งอยู่
steal stole stolen ขโมย, ลัก
stick stuck stuck  เสียบ, แทงติด
sting stung stung  ต่อย (แมลง)
stink stank / stunk stunk  ส่งกลิ่นเหม็น
strew strewed strewed / strewn โปรย, หว่าน
stride strode stridden สาวเท้า, ก้าว
strike struck struck นัดหยุดงาน, ตี, กระทืบ
string strung strung ผูกเชือก, ขึงสาย
strive strove striven พยายาม, ขันสู้
swear swore sworn สาบาน, ปฏิญาณ
sweep swept swept กวาด
swell swelled swelled / swollen บวม, โตขึ้น
swim swam swum ว่ายน้ำ, ลอย
swing swung swung แกว่ง, หมุนกลับไปมา
take took taken หยิบ, จับ, เอา
teach taught taught สอน
tear tore torn ฉีก, ดึง
tell told told บอก, นับ
think thought thought คิด
thrive thrived / throve thrived / thriven เจริญ, สมบูรณ์
throw threw thrown ขว้าง, ปา, ทิ้ง
thrust thrust thrust ดัน, แทรง
tread trod trodden เหยีบย, ย่างเท้า
understand understood understood เข้าใจ
wake woke / waked woken / waked ตื่น, ปลุก
wear wore worn สวม (เสื้อผ้า)
weep wept wept ร้องไห้
wet wetted / wet wetted / wet ทำให้เปียก
will would - จะ
win won won ชนะ, ไปถึง
wind wound wound หมุน, ไขลาน
withdraw withdrew withdrawn ถอน, ถอยไป
withhold withheld withheld ยับยั้ง, ยึดเหนี่ยว
wring wrung wrung บิด
write wrote written เขียน

*Footnote : TENSES และกริยา 3 ช่อง โดยสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น; พิมพ์ครั้งที่ 2: สิงหาคม 2540