TENSES

Tense (กาล) คือ รูปแบบของคำกริยา (Verb) ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำ หรือเหตุการณ์ว่าเกิดขึ้นเมื่อใด กล่าวคือเพื่อแสดงเหตุการณ์นั้นๆ กำลังเกิดขึ้น เกิดขึ้นเล้ว หรือกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า แบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ซึ่งในแต่ละประเภทใหญ่ยังแบ่งย่อยได้อีก 4 ประเภทดังนี้

1. Present Tense ปัจจุบันกาล
1.1 Simple Present (S.+V.1)
1.2 Present Continuous หรือ Present Progressive (S.+is/am/are+V.ing)
1.3 Present Perfect (S.+has/have+V.3)
1.4 Present Perfect Continuous (S.+has/have+been+V.ing)

2. Past Tense อดีตกาล 
2.1 Simple Past (S.+V.2)
2.2 Past Continuous หรือ Past Progressive (S.+was/were+V.ing)
2.3 Past Perfect (S.+had+V.3)
2.4 Past Perfect Continuous (S.+had+been+V.ing)

3. Future Tense อนาคตกาล
3.1 Simple Future (S.+will+V.1)
3.2 Future Continuous หรือ Future Progressive (S.+will be+V.ing)
3.3 Future Perfect (S.+will have+V.3)
3.4 Future Perfect Continuous (S.+will have+been+V.ing)

หมายเหตุ
    S = Subject (ประธานของประโยค)
    V= Verb     (กริยาของประโยค)
Obj = Object   (กรรมของประโยค) ถ้าประโยคใดใช้กริยา Transitive ประโยคนั้นๆ จะต้องมีกรรมด้วย

ตัวอย่างรูปของคำกริยาใน TENSE
1. Present Tense ปัจจุบันกาล
1.1 Present Simple (S.+V.1)
• I sing.  • He sings.  • She sings. 
• You sing.  • We sing.  • They sing. 

1.2 Present Continuous หรือ Present Progressive (S.+is/am/are+V.ing)
• I am singing.  • He is singing.  • She is singing. 
• You are singing. • We are singing.  • They are singing. 

1.3 Present Perfect (S.+has/have+V.3)
• I have sang.  • He has sang. • She has sang. 
• You have sang.  • We have sang.  • They have sang. 

1.4 Present Perfect Continuous (S.+has/have+been+V.ing)
• I have been singing.  • He  has been  singing.  • She  has been  singing. 
• You have been singing. • We  have been  singing.  • They  have been  singing. 

ตัวอย่างรูปของคำกริยาใน TENSE 
2. Past Tense อดีตกาล 
2.1 Past Simple  (S.+V.2)
• I sang.  • He sang.  • She sang. 
• You sang.  • We sang.  • They sang. 

2.2 Past Continuous หรือ Past Progressive (S.+was/were+V.ing)
• I was singing.  • He was singing.  • She was singing. 
• You were singing. • We were singing.  • They were singing. 

2.3 Past Perfect (S.+had+V.3)
• I had sung. • He had sung.  • She had sung.
• You had sung. • We had sung. • They had sung. 

2.4 Past Perfect Continuous (S.+had+been+V.ing)
• I had been singing.  • He  had been  singing. • She  had been  singing.
• You had been singing.  • We  had been  singing. • They  had been  singing. 

ตัวอย่างรูปของคำกริยาใน TENSE 
3. Future Tense อนาคตกาล
3.1  Future Simple (S.+will+V.1)
• I shall sing.  • He will sings.  • She will sings.
• You will sing. • We shall sing.  • They will sing. 

3.2 Future Continuous หรือ Future Progressive (S.+will be+V.ing)
• I shall be singing. • He will be singing. • She will be singing.
• You will be singing  • We shall be singing. • They will be singing.

3.3 Future Perfect (S.+will have+V.3)
• I shall have sung. • He will have sung. • She will have sung.
• You will have sung. • We shall have sung. • They will have sung. 

3.4 Future Perfect Continuous (S.+will have+been+V.ing)
• I shall have been singing. • He will have been singing. • She will have been singing.
• You will have been singing. • We shall have been singing. • They will have been singing. 

"Christmas Trio" or "Sing Merrille", December 8,1923 by Norman Rockwell

*Footnote : TENSES และกริยา 3 ช่อง โดยสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น; พิมพ์ครั้งที่ 2: สิงหาคม 2540

Present Tense : Present Simple

1. Present Tense ปัจจุบันกาล
1.1 Simple Present  ( ประธาน + กริยาช่องที่ 1 + ... )
โครงสร้าง : Subject + V.1 + ...

โดยมีกฏการใช้กริยาให้สอดคล้องกับประธานโดยทั่วไปดังนี้
1. ถ้าประธานเป็นเอกพจน์บุรุษที่ 3 คือ He, She, It หรือคำนามที่สามารถใช้สรรพนามแทนได้ ต้องเติม s
• She walks. • Somsri walks. • He runs. • Somchai runs.

2. ประธานที่เป็นสรรพนามบุรุษที่ 1 และ 2 คือ I, You, We, They หรือคำอื่นๆ ที่สามารถใช้แทนด้วยสรรพนามบุรุษที่ 1 และ 2 ให้ใช้กริยารูปแบบปกติ
• I go. 
• We study. • They come. • Birds sing.

กฏการเติม S ที่คำกริยา
1. เติม s ที่ท้ายคำกริยานั้นๆ คำกริยาโดยทั่วไปสามารถเติม s ได้เลย เช่น 
helps, moves, sleeps, walks, writes

2. กริยาที่ลงท้ายด้วย s, ss, sh, ch, x o, z ให้เติม es เช่น
go-goes, kiss-kisses, pass-passes, push-pushes, teach-teaches

3. กริยาที่ลงท้ายด้วย y ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es เช่น
cry-cries, fly-flies, study-studies

แต่ถ้าหน้า y เป็นสระ คือ a, e, i, o , u ให้เติม s ได้เลย เช่น
enjoy-enjoys, play-plays, stay-stays

หลักการใช้ Tense นี้คือ
1. ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นจริง เป็นกฏตายตัว เช่น
• It is hot in summer (อากาศร้อนในฤดูร้อน)
• The sun rises in the East and sets in the West.
(พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตก)

2. ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำสม่ำเสมอ เป็นนิสัย เช่น
• I get up early every day. (ฉันตื่นเช้าทุกวัน)
• Somsri always goes shopping on Sunday. (สมศรีไปซื้อของในวันอาทิตย์เสมอ)

ข้อสังเกต
1. ประโยคเหล่านี้มักจะมีคำที่แสดงถึงความบ่อยหรือความเป็นประจำเช่น every day (ทุกๆวัน), every week (ทุกอาทิตย์), once a year (ปีละครั้ง), regularly (ประจำ)

2. ประโยคมักใช้ always (เสมอๆ), frequently (เสมอๆ, บ่อยๆ), ofen (บ่อยๆ), usually (โดยปกติ), rarely (ไม่บ่อย, ไม่ใคร่จะ), never (ไม่เคย) ซึ่งคำเหล่านี้เป็น adverb of frequency ในประโยค มีวิธีการใช้ดังนี้

2.1 วางไว้หน้ากริยาแท้ทั่วไป (ที่ไม่ใช่ verb to be) เช่น
• She always goes to department store. (เธอไปห้างสรรพสินค้าเสมอๆ)

2.2 วางไว้หลัง verb to be (is/am/are/was/were) เช่น
• I am never late for English class. (ฉันไม่เคยไปเรียนสายในชั่วโมงภาษาอังกฤษ)

2.3 อยู่หลังคำว่า not, must, can, could, may, must เช่น
• Somchai does not often go out. (สมชายออกไปข้างนอกไม่บ่อยนัก)

3. ใช้กับการกระทำที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (ส่วนมากใช้กับการเดินทางหรือแผนการ) เช่น
• He leaves for New York next month. (เขาจะไปนิวยอร์คเดือนหน้า)
• We go to Samui Island next vacation. (เราจะไปเกาะสมุยในวันหยุดครั้งหน้า)

"Summer Vacation, 1934", June 30,1934  by Norman Rockwell

*Footnote : TENSES และกริยา 3 ช่อง โดยสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น; พิมพ์ครั้งที่ 2: สิงหาคม 2540 

Present Tense : Present Continuous

1. Present Tense ปัจจุบันกาล
1.2 Present Continuous หรือ Present Progressive  
( ประธาน + is, am, are + กริยาเติม ing + ... )
โครงสร้าง : Subject + Verb to be + V.ing + ...

กฏการเติม ing ที่คำกริยา
1. เติม ing ลงท้ายคำกริยานั้นได้ทันที เช่น
• walks-walking • sing-singing • speak-speaking • work-working

2. คำที่ลงท้ายด้วย e ให้ตัด e ออก (สำหรับกรณีที่ e ตัวนั้นไม่ออกเสียง) แล้วเติม ing เช่น
• write-writing • come-coming • move-moving • have-having
ยกเว้น see-seeing, agree-agreeing


3. คำที่ลงท้ายด้วยพยัญชนะตัวเดียว และตัวสะกดตัวเดียว ก่อนเติม ing ต้องเติมพยัญชนะตัวสุดท้ายต่อท้ายคำอีก 1 ตัว เช่น
• run-running • cut-cutting • stop-stopping • begin-beginning
ยกเว้น open-opening


4. คำที่ลงท้าย ie ให้เปลี่ยน ie เป็น y แล้วเติม ing เช่น
• die-dying • lie-lying • tie-tying • 

หลักการใช้ Tense นี้คือ
1. ใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะที่พูด เช่น
• They are playing table tennis. (พวกเขากำลังเล่นกีฬาปิงปอง)
• She is eating noodles for lunch. (เธอกำลังรับประทานก๋วยเตี๋ยวเป็นอาหารกลางวัน)
• I am reading a book

2. ใช้กับเหตุการณ์ในอนาคต ซึ่งคาดว่าจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน เช่น
• We are going to Samui Island on Friday.
• My mother is arriving tomorrow.
"Airplane Trip" or "First Flight", June 4,1938  by Norman Rockwell

*Footnote : TENSES และกริยา 3 ช่อง โดยสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น; พิมพ์ครั้งที่ 2: สิงหาคม 2540

Irregular Verbs - with (S) and (ing)

การเติม s และ ing หลัง Irregular verbs
Stem
Stem+S
Participle
arise arises arising
awake awakes awaking
bear bears bearing
beat beats beating
become becomes becoming
begin begins beginning
bend bends bending
bet bets betting
bind binds binding
bite bites biting
bleed bleeds bleeding
bless blesses blessing
blow blows blowing
break breaks breaking
bring brings bringing
broadcast broadcasts broadcasting
build builds building
burn burns burning
burst bursts bursting
buy buys buying
catch catches catching
choose chooses choosing
cling clings clinging
come comes coming
cost costs costing
creep creeps creeping
crow crows crowing
cut cuts cutting
dare dares daring
deal deals dealing
dig digs digging
do does doing
draw draws drawing
dream dreams dreaming
drink drinks drinking
drive drives driving
eat eats eating
fall falls falling
feed feeds feeding
feel feels feeling
fight fights fighting
find finds finding
flee flees fleeing
fly flies flying
forbid forbids forbidding
forget forgets forgetting
forgive forgives forgiving
freeze freezes freezing
get gets getting
give gives giving
go goes going
grind grinds grinding
grow grows growing
hang hangs hanging
have has having
hear hears hearing
hide hides hiding
hit hits hitting
hold holds holding
hurt hurts hurting
keep keeps keeping
kneel kneels kneeling
knit knits knitting
know knows knowing
lay lays laying
lead leads leading
learn learns learning
leave leaves leaving
lend lends lending
let lets letting
lie lies lying 
light lights lighting
lose loses losing
make makes making
mean means meaning
melt melts melting
mistake mistakes mistaking
mow mows mowing
overhear overhears overhearing
oversleep oversleeps oversleeping
overtake overtakes overtaking
pay pays paying
prove proves proving
put puts putting
read reads reading
ride rides riding
ring rings  ringing
rise rises rising
run runs running
saw saws sawing
say says saying
see sees seeing
sell sells selling
send sends sending
set sets setting
sew sews sewing
shake shakes shaking
shave shaves shaving
shed sheds shedding
shine shines shining
shoot shoots shooting
show shows showing
shut shuts shutting
sing sings singing
sink sinks sinking
sit sits sitting
sleep sleeps sleeping
slide slides sliding
smell smells smelling
sow sows sowing
speak speaks speaking
speed speeds speeding
spell spelling spelling
spend spends spending
spill spills spilling
spin spins spinning
split splits splitting
spoil spoils spoiling
spread spreads spreading
spring springs springing
stand stands standing
stick sticks sticking
sting stings stinging
stink stinks stinking
strike strikes striking
swear swears swearing
sweep sweeps sweeping
swell swells swelling
swim swims swimming
swing swings swinging
take takes taking
teach teaches teaching
tear tears tearing
tell tells telling
think thinks thinking
throw throws throwing
understand understands understanding
undertake undertakes undertaking
upset upsets upsetting
wake wakes waking
wear wears wearing
weep weeps weeping
win wins winning
withdraw withdraws withdrawing
write writes writing

*Footnote : TENSES และกริยา 3 ช่อง โดยสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น; พิมพ์ครั้งที่ 2: สิงหาคม 2540

Present Tense : Present Perfect

1. Present Tense ปัจจุบันกาล
1.3 Present Perfect ( ประธาน + กริยา have หรือ has + กริยาช่องที่ 3 + ... )
โครงสร้าง : Subject + Verb to have + V.3 + ...

หลักการใช้ Tense นี้คือ
1. ใช้กับเหตุการณ์ที่สิ้นสุดลงไปแล้ว เช่น
• Somchai has been to Hong Kong once. (สมชายได้ไปประเทศฮ่องกงมาครั้งหนึ่ง)
• The train has arrived at the station. (รถไฟมาถึงสถานีแล้ว)

2. ใช้กับเหตุการณ์ที่เพิ่งสิ้นสุดลง ขณะที่ผู้พูดกล่าวถึงเรื่องนั้น มักมีคำบอกเวลาแสดงว่าเหตุการณ์นั้นเพิ่งสิ้นสุดลง เช่น just (เพิ่ง), yet (ยัง), recently (เมื่อเร็วๆนี้), finally (ในที่สุด), lately (เมื่อเร็วๆนี้) คำเหล่านี้อยู่ระหว่าง Verb to have กับ V.3 เช่น
• She has finally known our secret. (ในที่สุดเธอก็รู้ความลับเรา)
• I have already closed the window. (ผมปิดหน้าต่างเรียบร้อยแล้ว)

3. ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน และจะดำเนินต่อไปในอนาคต มีระยะเวลาปรากฏอยู่ขณะที่พูดมักมีคำบอกเวลาเริ่มต้นในอดีต เช่น
     since + จุดเริ่มต้นของเวลา
     for + ระยะเวลานับจากเริ่มต้น
     up to now จนกระทั่งบัดนี้
     so far เรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบัน
• Somsri has lived in Bangkok for 9 years. (สมศรีอยู่กรุงเทพฯมาเป็นเวลา 9 ปี)
• I have been in Chaingmai since this morning. (ฉันมาเชียงใหม่ตั้งแต่เมื่อเช้า)

4. ใช้กับเหตุการณ์เคยหรือไม่เคย มักมีคำ never, ever, once, twice เช่น
Have you ever been to Italy? (คุณเคยไปอิตาลีไหม?)
• I have never played card. (ฉันไม่เคยเล่นไพ่)

5. ใช้กับเหตุการณ์ที่กระทำซ้ำหลายๆ ครั้ง จะมีคำว่า many time, several times, over and over เช่น
• I have told him the same thing over and over. (ผมบอกเขาแล้วบอกเขาอีก)
• We have eaten in the restaurant many times. (เราได้ทานอาหารกันที่ร้านอาหารนั้นหลายครั้ง)

"Saying Grace", November 24,1951  by Norman Rockwell

*Footnote : TENSES และกริยา 3 ช่อง โดยสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น; พิมพ์ครั้งที่ 2: สิงหาคม 2540

Present Tense : Present Perfect Continuous

1. Present Tense ปัจจุบันกาล
1.4 Present Perfect Continuous 
( ประธาน + กริยา has หรือ have + been + กริยาเติม ing + ... )
โครงสร้าง : Subject + Verb to have + been + V.ing + ...

หลักการใช้ Tense นี้คือ
ใช้กับการกระทำหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน (ขณะพูด) และก็คงดำเนินต่อไปอีกในอนาคต Tense นี้ใช้เหมือนกับ Present Perfect Tense ต่างกันที่ Present Perfect Continuous Tense เน้นความต่อเนื่องไปถึงอนาคต ส่วน  Present Perfect Tense กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตดำเนินต่อมาถึงในขณะที่พูด ส่วนอนาคตจะดำเนินไปอีกหรือไม่นั้นมิได้กล่าวถึง เช่น

• I have been working for 8 hours.
ฉันได้ทำงานมาแล้วเป็นเวลา 8 ชั่วโมง (ขณะที่พูดนี้ก็กำลังทำงานอยู่)

• Somchai has been living in Thailand since 1970.
สมชายได้มาอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ปี 1970 (ขณะที่พูดเขาก็ยังอยู่ในไทย)

• Somsri has been staying here for 10 years.
สมศรีอยู่ที่นี้มา 10 ปีแล้ว (เวลานี้ก็ยังอยู่)

• They have been playing football since 4 o'clock.
พวกเขาเล่นฟุตบอลมาตั้งแต่ 4 โมงเย็น (ขณะนี้ก็ยังเล่นอยู่)

"First Down"  by Norman Rockwell

*Footnote : TENSES และกริยา 3 ช่อง โดยสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น; พิมพ์ครั้งที่ 2: สิงหาคม 2540

Past Tense : Past Simple

2. Past Tense อดีตกาล
2.1 Past Simple ( ประธาน + กริยาช่องที่ 2 + ... )
โครงสร้าง : Subject + V.2 + ...

กฏการเติม ed ที่คำกริยา
1. คำกริยาโดยทั่วไปสามารถเติม ed ต่อท้ายคำได้เลย เช่น
• work-worked • knock-knocked • help-helped • visit-visited

2. คำกริยาที่ลงท้ายด้วย e ให้เติม d ต่อท้ายคำ เช่น
• like-liked • waste-wasted • move-moved • hope-hoped

3. คำกริยาที่เป็นพยางค์เดียว มีสระตัวเดียว ตัวสะกดตัวเดียว ให้เพิ่มตัวสะกดอีก 1 ตัว ก่อนที่จะเติม ed เช่น
• stop-stopped • rob-robbed • beg-begged • plan-planned

4. คำกริยาที่ลงท้ายด้วย y ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม ed เช่น
• try-tried • apply-applied • worry-worried • cry-cried
ในกรณีที่หน้า y เป็นสระ ให้เติม ed ต่อท้ายคำได้เลย เช่น
• enjoy-enjoyed • pray-prayed • annoy-annoyed • delay-delayed

หลักการใช้ Tense นี้คือ
1. ใช้กับเหตุการณ์หรือการกระทำที่ผ่านมาแล้วในอดีต เช่น

• She played games when she was young.
(หล่อนเล่นเกมส์ต่างๆ เมื่อครั้งที่หล่อนเป็นเด็ก)

• I used to live in Rayoung. (ฉันเคยอยู่ระยอง)

• Somsri worked in Royal Garden Resort for 5 years.
(สมศรีทำงานที่รอยัลการ์เด้นรีสอร์ทมาเป็นเวลา 5 ปี)

2. ใช้กับเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้น และจบลงแล้วในอดีต ซึ่งมักมีคำบอกเวลา (adverb of time) อยู่ด้วย เช่น
yesterday, last night, last week, ago (นานมาแล้ว), formerly (แต่ก่อนนี้), once (ครั้งหนึ่ง), in 1975 เช่น

• Somchai went to the concert yesterday. (สมชายไปฟังคอนเสิร์ตเมื่อวานนี้)

• We all had a good time at the party last night. (เราทุกคนสนุกสนานในงานเลี้ยงเมื่อคืนนี้)

"Pardon Me", January 26,1918  by Norman Rockwell

*Footnote : TENSES และกริยา 3 ช่อง โดยสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น; พิมพ์ครั้งที่ 2: สิงหาคม 2540

Past Tense : Past Continuous

2. Past Tense อดีตกาล
2.2 Past Continuous หรือ Past Progressive 
( ประธาน + was, were + กริยาเติม ing + ... )
โครงสร้าง : Subject + was, were + V.ing + ...

หลักการใช้ Tense นี้คือ
1. ใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นหรือดำเนินอยู่ในขณะหนึ่งในอดีต ซึ่งมีคำบอกเวลากำกับไว้เสมอ เช่น
• I was staying at the Royal Princess Hotel at this time yesterday.
(เวลานี้ของเมื่อวาน ฉันกำลังพักอยู่ที่โรงแรมรอยัลปริ้นเซส)

• They were doing their homework at 8 o'clock yesterday.
(8 นาฬิกาของเมื่อวานนี้ พวกเขากำลังทำการ้านกันอยู่)

2. ใช้กับเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่พร้อมกันในอดีต โดยมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นและกำลังดำเนินอยู่ และมีอีกเหตุการณ์สอดแทรกเข้ามา
     - เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนและกำลังดำเนินอยู่ใช้ Past Continuous Tense
     - เหตุการณ์ที่เกิดแทรกเข้ามาทีหลังใช้ Past Simple Tense

While he was walking along the street, he saw an accident.
(ขณะที่เขากำลังเดินไปตามถนน เขาได้เห็นอุบัติเหตุ)

• It was raining heavily when I saw her.
(ตอนที่ผมเจอเธอ ฝนกำลังตกมาอย่างหนัก)

ข้อสังเกต
• ประโยคที่ตามหลัง when มักจะเป็น Past Simple Tense
• ประโยคที่ตามหลัง while มักจะเป็น Past Continuous Tense 


3. ใช้กับเหตุการณ์สองเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่พร้อมกันในอดีต มักมี while เป็นคำเชื่อมประโยค เช่น
• Somchai was working in Japan while Somsri was working in Thailand.
(สมชายกำลังทำงานอยู่ที่ญี่ปุ่น ในขณะที่สมศรีกำลังทำงานอยู่ที่ประเทศไทย)

• Father was reading a newspaper while we were watching the television.
(คุณพ่อกำลังอ่านหนังสือพิมพ์ ขณะที่พวกเรากำลังดูโทรทัศน์)

"Breakfast Table" or "Behind the Newspaper", August 23,1930  by Norman Rockwell

สรุปโครงสร้าง หลักการเชื่อมประโยคจาก 2 เหตุการณ์
While

As + Past Continuous Tense , Past Simple Tense
When
x  
While
As + Past Continuous Tense , Past Continuous Tense
When
 
While
Past Simple Tense + As + Past Continuous Tense
When
 
While
Past Continuous Tense + As + Past Continuous Tense
When
•   When + Past Simple Tense, Past Continuous Tense
• Past Continuous Tense + When + Past Simple Tense
.
*Footnote : TENSES และกริยา 3 ช่อง โดยสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น; พิมพ์ครั้งที่ 2: สิงหาคม 2540

Past Tense : Past Perfect

2. Past Tense อดีตกาล
2.3 Past Perfect ( ประธาน + had + กริยาช่องที่ 3 + ... )
โครงสร้าง : Subject + had + V.3 + ...

รูปแบบของประโยค Past Perfect Tense ไม่ว่าประธานจะเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ จะใช้กริยาช่วย had กับกริยาช่องที่ 3 เสมอ

หลักการใช้ Tense นี้คือ
1. ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต และเหตุการณ์ได้เสร็จสิ้นไปแล้วในอดีต เช่น
• I had seen him last 4 years before. (ฉันได้พบกับเขามาก่อนเมื่อ 4 ปีที่แล้ว)

• I had never seen her until yesterday. (ฉันไม่เคยพบเธอมาก่อนจนกระทั่งเมื่อวานนี้)

2. ใช้กับเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่พร้อมกันในอดีต
     - เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนใช้    Past Perfect Tense
     - เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีหลังใช้  Past Simple Tense

ข้อสังเกต
ทั้ง 2 เหตุการณ์จะมีคำ after, before, when เป็นตัวเชื่อมประโยค โดย
*คำกริยาที่อยู่หลัง before เป็น V.2 ข้างหน้าจะเป็น had + V.3
แต่ถ้าเปลี่ยน before เป็น after 
*คำกริยา ที่อยู่หลัง after เป็น V.3 คำกริยาตัวหน้าจะเป็น V.2
และสามารถใช้ when แทนที่ after และ before ไม่ว่าตำแหน่งใด เช่น

• When we reached the field, the football match had begun.
(เมื่อเราไปถึงสนาม การแข่งขันฟุตบอลได้เริ่มขึ้นแล้ว)

• Somsri had learnt English before she went to England.
(สมศรีได้เรียนภาษาอังกฤษแล้ว ก่อนที่เธอจะไปประเทศอังกฤษ)

• We went out for a walk after we had eaten dinner.
(เราออกไปเดินเล่นหลังจากได้ทานอาหารกันแล้ว)

"Hikers", May 5,1928 by Norman Rockwell

สรุปโครงสร้าง หลักการเชื่อมประโยคจาก 2 เหตุการณ์
ประธาน + กริยาช่อง 2 + after + ประธาน + had + กริยาช่อง 3.
• After + ประธาน + had + กริยาช่อง 3, ประธาน + had + กริยาช่อง 2.
x
ประธาน + had + กริยาช่อง 3 + before + ประธาน + กริยาช่อง 2.
• Before + ประธาน + กริยาช่อง 2, ประธาน + had + กริยาช่อง 3.
*Footnote : TENSES และกริยา 3 ช่อง โดยสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น; พิมพ์ครั้งที่ 2: สิงหาคม 2540

Past Tense : Past Perfect Continuous

2. Past Tense อดีตกาล
2.4 Past Perfect Continuous ( ประธาน + had + been + กริยาเติม ing + ... )
โครงสร้าง : Subject + had + been + V.ing + ...

หลักการใช้ Tense นี้คือ
ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 2 เหตุการณ์ในอดีต เหตุการณ์ที่เกิดก่อนและกำลังดำเนินอยู่ใช้ Past Perfect Continuous Tense ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดภายหลังใช้ Past Simple Tense หลักการใช้เช่นเดียวกับการใช้ Past Perfect Tense แต่เน้นถึงอาการที่ดำเนินอยู่ได้ดำเนินต่อเนื่องกันไป เช่น

• They had been living in Japan for 10 years when I first met them.
(เมื่อฉันพบพวกเขาเป็นครั้งแรก พวกเขาอยู่ที่ญี่ปุ่นมาแล้ว 10 ปี)

• The telephone had been ringing for 3 minutes before it was stopped.
(เสียงโทรศัพท์ดังติดต่อกันตลอด 3 นาที ก่อนที่จะหยุด)
"Wonders of Radio" or "Listen, Ma!", May 20,1922  by Norman Rockwell

*Footnote : TENSES และกริยา 3 ช่อง โดยสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น; พิมพ์ครั้งที่ 2: สิงหาคม 2540

Future Tense : Future Simple

3. Future Tense อนาคตกาล 
3.1 Future Simple  ( ประธาน + will / shall + กริยาช่องที่ 1 + ... )
โครงสร้าง : Subject + will / shall + V.1 + ...

หลักการใช้ Tense นี้คือ
1. ใช้กับเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งมักมีคำ (adverb of time) คำแสดงอนาคตกำกับอยู่ด้วยเสมอ เช่น soon (ในไม่ช้า), shortly (ในเวลาอันสั้น), in a moment (อีกชั่วขณะ), tomorrow (พรุ่งนี้), tonight (คืนนี้), in a few minutes/days, week, months, years (ในสองสามนาที/วัน, สัปดาห์, เดือน) เช่น

• I shall go to Newzeland soon. (ฉันจะไปนิวซีแลนด์ในไม่ช้า)

• The Train will arrive at the station in a few minutes. (รถไฟจะมาถึงสถานีในสองสามนาทีนี้แล้ว)

2. เมื่อประโยคหลักใช้ Future Tense ซึ่งเชื่อมด้วยคำต่อไปนี้ ประโยคที่ตามมาใช้ Present Tense
if
when
will unless
S. +  หรือ + V.1 + until + S. + V.1
shall before
as soon as
provided that

• Somsri will help you if you need help. (สมศรีจะช่วยคุณถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือ)

• She will stay here until her father arrives from his office.
(เธอจะพักอยู่ที่นี้จนกว่าคุณพ่อของเธอจะกลับมาจากที่ทำงาน)

"The Shiner"  by Norman Rockwell

*Footnote : TENSES และกริยา 3 ช่อง โดยสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น; พิมพ์ครั้งที่ 2: สิงหาคม 2540

Future Tense : Future Continuous

3. Future Tense อนาคตกาล 
3.2 Future Continuous หรือ Future Progressive 
( ประธาน + will / shall + be + กริยาเติม ing + ... )
โครงสร้าง : Subject + will / shall + be + V.ing + ...

หลักการใช้ Tense นี้คือ
1. ใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีการระบุเวลา มีคำ, กลุ่มคำบอกเวลากำกับอยู่ด้วยเสมอ ดังนี้ at this time tomorrow (ณ เวลานี้ในวันพรุ่งนี้), at this time next week/month/year (ณ เวลานี้ของสัปดาห์หน้า/เดือนหน้า/ปีหน้า), at... o'clock next week (ณ เวลา...ของสัปดาห์หน้า) เช่น
• I will be swimming at 8 o'clock tomorrow. (ฉันจะไปว่ายน้ำพรุ่งนี้ตอน 8 โมงเช้า)

At this time tomorrow my mother will be coming. (คุณแม่จะมาถึงพรุ่งนี้ในเวลานี้)

2. ใช้กับเหตุการณ์หรือการกระทำในอนาคต ซึ่งผู้พูดได้ตัดสินใจแน่นอนแล้วว่าจะทำเช่นนั้น เช่น
I will be watching TV all day tomorrow. (พรุ่งนี้ฉันจะดูโทรทัศน์ทั้งวัน)

• She will be leaving for England soon. (เธอกำลังจะไปอังกฤษในเร็วๆ นี้)

"London Coach", December 5,1925  by Norman Rockwell

*Footnote : TENSES และกริยา 3 ช่อง โดยสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น; พิมพ์ครั้งที่ 2: สิงหาคม 2540

Future Tense : Future Perfect

3. Future Tense อนาคตกาล 
3.3 Future Perfect  ( ประธาน + will / shall + have + กริยาช่องที่ 3 + ... )
โครงสร้าง : Subject + will / shall + have + V.3 + ...

หลักการใช้ Tense นี้คือ
ใช้กับเหตุการณ์ที่จะสิ้นสุดในอนาคต โดยบอกเวลาไว้ชัดเจน มักมีคำ by เช่น by tomorrow (ก่อนพรุ่งนี้), by 8 o'clock (ก่อน 8 นาฬิกา), by next week (ก่อนสิ้นสัปดาห์), by then (ขณะนั้น), by that time (ณ เวลานั้น), by the end of the year (ก่อนสิ้นปี), by 1998 (ก่อนปี 1998) , by May (ก่อนเดือนพฤษภาคม) เช่น

• They will have arrived home by 8 o'clock. (พวกเขาคงจะกลับถึงบ้านก่อน 8 นาฬิกา)

• I will have finished M.6 by the end of October. (ฉันจะเรียนจบชั้น ม.6 ก่อนสิ้นเดือนตุลาคม)
"Schoolmaster" or "First in his Class", June 26,1926  by Norman Rockwell

*Footnote : TENSES และกริยา 3 ช่อง โดยสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น; พิมพ์ครั้งที่ 2: สิงหาคม 2540

Future Tense : Future Perfect Continuous

3. Future Tense อนาคตกาล 
3.4 Future Perfect Continuous   
( ประธาน + will / shall + have + been + กริยาเติม ing + ... )
โครงสร้าง : Subject + will / shall + have + been + V.ing + ...

หลักการใช้ Tense นี้คือ
ใช้เหมือนกับ Future Perfect Tense แต่จะเน้นถึงความต่อเนื่องของเหตุการณ์หรือการระทำว่ายังคงดำเนินอยู่ และจะดำเนินต่อไป เช่น

• Somsri will have been living in Bangkok for 7 years by the end of this week.
(สิ้นสัปดาห์นี้ สมศรีจะอยู่ในกรุงเทพฯเป็นเวลาครบ 7 ปี - และสมศรียังคงอยู่ในกรุงเทพฯต่อไป )

By the time I get home, they will have been playing game.
(ก่อนเวลาที่ฉันกลับมาถึงบ้าน พวกเขายังคงเล่นเกมกันอยู่)

"Marble Champion" or "Marbles Champ", September 2,1939  by Norman Rockwell

กริยาช่วย
กริยาช่วย (Auxiliary Verb หรือ Helping Verb) 
จะทำหน้าที่ช่วยคำกริยาหลักเพื่อแสดง Tense ของคำกริยาหลัก
Auxiliary Verb Present Past Past Participle
be is, am, are was, were been
have has, have had had
do do, does did done
can can could -
may may might -
will will would -
shall shall should -
must must - -
ought to ought to - -
need need - -
dare dare - -
used to used to used to -


*Footnote : TENSES และกริยา 3 ช่อง โดยสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น; พิมพ์ครั้งที่ 2: สิงหาคม 2540

IRREGULAR VERBS

IRREGULAR VERBS กริยา 3 ช่อง
IRREGULAR VERBS
Present Tense
Past Tense
Past Participle
Meaning
abide abode abode รอคอย, ทนทาน
arise arose arisen ลุกขึ้น, เกิดขึ้น
awake awoke / awaked awaken / awaked ปลุกให้ตื่น
be was / were been เป็น, อยู่, คือ
bear bore borne / born เกิด, แบกภาระ
beat beat beaten ตี
become became become กลายเป็น
befall befell befallen เกิดขึ้น
beget begot begotten ให้กำเนิด
begin began begun เริ่ม, เริ่มต้น
behold beheld beheld มองดู
bend bent bent โค้ง, โค้งคำนับ
bereave bereaved bereaved / bereft เสียหาย, หมดไป
beseech besought besought อ้อนวอน, ขอความกรุณา
bid bid / bade bid / bidden สั่ง, บอก, เสนอราคา
bind bound bound ผูก, มัด
bite bit bitten กัด
bleed bled bled เลือดออก
blow blew blown พัด, เป่า
break broke broken แตก, หัก
breed bred bred ออกลูก
bring brought brought นำ, เอามา
boardcast broadcast broadcast  กระจายเสียง
build built built สร้าง, ทำ
burn burnt / burned burnt / burned  ไหม้, เผา
burst burst burst แตกออก, ระเบิด
buy bought bought ซื้อ
cast cast cast ขว้าง, เหวี่ยง
catch caught caught จับ, ได้รับ
chide chid  chidden ด่าว่า
choose chose chosen เลือก
cleave clove / cleft cloven / cleft 
ทำให้แตก, ผ่าออก
climb climbed climbed ปีน, ไต่
cling clung clung ติดแน่น
clothe clothed / clad clothed / clad 
แต่งกาย, สวมเสื้อผ้า
come came come มา
creep crept crept คลาน
crow crowed / crew crowed ขันอย่างไก่
cut cut cut ตัด
dare dared dared ท้าทาย, กล้าหาญ
deal dealt dealt ติดต่อด้วย, เกี่ยวข้อง
dig dug dug ขุด
do did done ทำ
draw drew drawn ลาก, วาด
dream dreamt / dreamed dreamt / dreamed  ฝัน
drink drank drunk ดื่ม
drive drove driven ขับ(รถ), ไล่
drown drowned drowned จมน้ำตาย
dwell dwelt dwelt พำนัก, อยู่
eat ate eaten กิน
fall fell fallen ล้ม, ตก
feed fed fed เลี้ยง, ป้อนอาหาร
feel felt felt รู้สึก
fight fought fought ต่อสู้
find found found พบ, หา
flee fled fled หนีไป, รีบไป
fling flung flung ขว้าง
fly flew flown บิน, หนีไป
forbear forbore forborne อดกลั้น, อดทน
forbid forbade forbidden ห้าม, ยับยั้ง, ขัดขวาง
forget forget forgotten ลืม
forgive forgave forgiven ยกโทษ, ให้อภัย
forsake forsook forsaken ละทิ้ง, จากไป
freeze froze frozen ทำให้เย็นจนแข็ง
get got got / gotten ได้รับ, เอามา, มาถึง
gild gilded gilded ชุบทอง
gird girded / girt girded / girt 
คาดเข็มขัด
give gave given ให้, ยอม
go went gone ไป
grow grew grown เติบโต, เจริญ
hang hung hung แขวน, ห้อย
hang hanged hanged แขวนคอ
have had had มี
hear heard heard ได้ยิน
hew hewed hewed / hewn ตัด, ลับ
hide hid hid / hidden ซ่อน, ขัง
hit hit hit  ตี
hold held held ถือ, เก็บ
hurt hurt hurt  เจ็บปวด, ทำอันตราย
keep kept kept 
เก็บ, รักษา, เลี้ยง
kneel knelt knelt 
คุกเข่าลง
knit knit knit ถัก, ขมวดคิ้ว
know knew known รู้, รู้จัก
lay laid laid วางลง, ออกไข่
lead led led นำ, พา
lean leant / leaned leant / leaned  เอนกาย, พิง
leap leapt / leaped leapt / leaped  กระโดด
learn learnt / learned learnt / learned  เรียนรู้
leave left left จากไป, ละทิ้ง
lend lent lent ให้ยืม
let let let ให้, อนุญาต
lie lay lain นอนลง, พูดเท็จ
light lit / lighted lit / lighted  ส่องอสง, จุดไฟ
lose lost lost เสียไป, ทำหาย
make made made ทำ, ก่อให้เกิด, จัด
may might - อาจจะ
mean meant meant หมายความ
meet met met พบ, ต้อนรับ
mow mowed mowed / mown ตัด, ดายหญ้า
must had to - ต้อง
pay paid paid จ่าย, ใช้ให้, ตอบแทน
plead pled / pleaded pled / pleaded  ขอร้อง, สู้คดี
put put put ใส่, วาง, จัด
raise raised raised ยกขึ้น, ตั้งขึ้น
read read read อ่าน
rend rent rent ฉีก
rid rid rid เอาไปเสียให้พ้น
ride rode ridden ขี่, ขับ (รถ)
ring rang rung ล้อมวง, สั่นกระดิ่ง
rise rose risen ลุกขึ้น, ขึ้น
run ran run วิ่ง
saw sawed sawed / sawn เลื่อยไม้
say said said พูด, บอก
see saw seen เห็น, เข้าใจ
seek sought sought เที่ยวหา
sell sold sold ขาย
send sent sent ส่ง, ส่งไป
set set set ตั้ง, วาง, จัด
sew sewed sewed / sewn เย็บ
shake shookshaken เขย่า, สั่น
shall should - จะ
shear sheared / shore sheared / shore  ตัด
shed shed shed  ริน, ทำให้ไหล
shine shone shone  ส่องแสง, เป็นมัน
shoe shod shod  สวมรองเท้า
shoot shot shot  ยิง
show showed showed / shown แสดง, อวด, อธิบาย
shrink shrank shrunk  สั้นลด, หดตัว
shut shut shut  ปิด
sing sang sung  ร้องเพลง
sink sank sunk  จมลง, ถอยลง
sit sat sat นั่งลง
slay slew slain ฆ่า
sleep slept slept นอน
slide slid slid เลื่อนไป
sling slung slung  ขว้าง
slink slunk slunk  เล็ดลอด
slit slit slit  ฉีกเป็นทางยาว
smell smelled / smelt smelled / smelt  ดมกลิ่น
smite smote smitten ทุบตี
sow sowed sowed / sown หว่าน
speak spoke spoken พูด
speed speeded / sped speeded / sped  เร่ง, ความเร็ว
spell spelt / spelled spelt / spelled  สะกดตัวอักษร
spend spent spent  ใช้จ่าย, ใช้(เวลา)
spill spilt / spilled spilt / spilled  ทำหก, ทำตก
spin spun spun  ปั่นฝ้าน, ปั่น
spit spat spat  ถ่มน้ำลาย
split split split  แตกแยกออก, ผ่า, แบ่ง
spread spread spread  แผ่กว้าง, แผ่ออกไป
spring sprang sprung  กระโดด, เกิดขึ้น
stand stood stood  ยืน, วางอยู่, ตั้งอยู่
steal stole stolen ขโมย, ลัก
stick stuck stuck  เสียบ, แทงติด
sting stung stung  ต่อย (แมลง)
stink stank / stunk stunk  ส่งกลิ่นเหม็น
strew strewed strewed / strewn โปรย, หว่าน
stride strode stridden สาวเท้า, ก้าว
strike struck struck นัดหยุดงาน, ตี, กระทืบ
string strung strung ผูกเชือก, ขึงสาย
strive strove striven พยายาม, ขันสู้
swear swore sworn สาบาน, ปฏิญาณ
sweep swept swept กวาด
swell swelled swelled / swollen บวม, โตขึ้น
swim swam swum ว่ายน้ำ, ลอย
swing swung swung แกว่ง, หมุนกลับไปมา
take took taken หยิบ, จับ, เอา
teach taught taught สอน
tear tore torn ฉีก, ดึง
tell told told บอก, นับ
think thought thought คิด
thrive thrived / throve thrived / thriven เจริญ, สมบูรณ์
throw threw thrown ขว้าง, ปา, ทิ้ง
thrust thrust thrust ดัน, แทรง
tread trod trodden เหยีบย, ย่างเท้า
understand understood understood เข้าใจ
wake woke / waked woken / waked ตื่น, ปลุก
wear wore worn สวม (เสื้อผ้า)
weep wept wept ร้องไห้
wet wetted / wet wetted / wet ทำให้เปียก
will would - จะ
win won won ชนะ, ไปถึง
wind wound wound หมุน, ไขลาน
withdraw withdrew withdrawn ถอน, ถอยไป
withhold withheld withheld ยับยั้ง, ยึดเหนี่ยว
wring wrung wrung บิด
write wrote written เขียน

*Footnote : TENSES และกริยา 3 ช่อง โดยสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น; พิมพ์ครั้งที่ 2: สิงหาคม 2540